AVALUACIÓ

 

Aquí teniu una guia del que se us demana a l’hora de realitzar el treball i com se us avaluarà. Llegiu-la atentament per saber com s’avaluarà la webquest, tant en la part individual com en la de grup.

 

TREBALL EGIPTÒLEGS

 

Molt bé

Regular

Malament

Tractament de la informació.

(70 %)

Assoleix perfectament els continguts. Extreu les idees més importants, les treballa perfectament, utilitza les seves paraules. Sintetitza la informació i l’adequa a les seves capacitats.

Assoleix els continguts. Entén i treballa correctament la informació, però la síntesi no és satisfactòria.

Assoliment de continguts deficitari. No selecciona la informació més rellevant. La tasca de síntesi és inexistent. En part del treball retalla i enganxa la informació, no la tracta de manera personal.

No assoleix continguts, no ha entès el que se li demana. La informació està molt desordenada, el text resultant no està estructurat. Copia i enganxa la informació, no la treballa de manera personal en cap moment.

Ús de les eines i seguiment de les pautes indicades.

(20 %)

El treball respecta perfectament tot allò que s’ha pautat, tant en l’ús de les eines com en les normes a l’hora d’elaborar documents.

L’ús de les eines proposades és correcte, malgrat en algun aspecte no ha respectat les pautes proposades.

El treball respecta poc les pautes proposades. Ha utilitzat les eines de manera incorrecta.

El treball està desordenat a tots nivells, no ha seguit cap de les pautes marcades en l’ús de les eines.

Treball a l’aula

(10 %)

Excel·lent comportament, esforç i motivació. A l’aula aprofita el temps al màxim.

Bon comportament. S’esforça. Podria haver aprofitat més el temps a l’aula.

Comportament deficient, es distreu sovint i treballa poc a l’aula.

Mal comportament. No s’esforça gens i no es mostra motivat en cap moment. Desaprofita el temps de treball a l’aula.

TREBALL VIATGE

 

Molt bé

Regular

Malament

Powerpoint

(40 %)

Han triat la informació més rellevant, i la treballen ordenadament. L’exposició resulta equilibrada i amena. Molt bon acompanyament i selecció de les imatges, milloren l’exposició oral i s’adeqüen a ella en tot moment. Segueix totes les pautes indicades.

Han triat la informació rellevant però ha mancat un millor treball de síntesi. Bona estructura però l’exposició ha resultat una mica densa però entenedora. Bona selecció d’imatges, ajuden a entendre l’exposició oral tot i que per moments l’exposició oral i les imatges van descompassades. Segueix les pautes indicades.

No ha fet una bona tria de la informació, ha mancat criteri a l’hora de la tria i del treball de síntesi. Ha resultat desordenada i poc entenedora. Mala selecció de les imatges. Exposició oral i imatges no van massa a compassades. No segueix moltes de les pautes indicades.

La informació seleccionada no és rellevant. No hi ha treball de preparació i l’exposició ha resultat desordenada i molt densa. Tria desencertada d’imatges. En cap moment han tingut res a veure amb l’exposició roal, ha mancat una tasca de coordinació en el treball. No segueix cap de les pautes indicades.

Exposició Oral

(40 %)

Molt bona estructura, clara i ordenada, mostra coherència i s’expressa amb seguretat. Molt bon to de veu. En resulta una exposició molt amena i atractiva.

Bona estructura, coherència però s’expressa amb certes dificultats. L’exposició resulta amena.

Manca d’ordre i estructura, l’exposició no ha estat ben preparada. Producte de la falta de preparació, a l’exposició oral es mostra insegur i amb molts entrebancs.

Mal treball de preparació. L’exposició oral es fa difícil de seguir, i l’alumne mostra molts problemes a l’hora de dirigir-se oralment al grup.

Treball en grup

(5 %)

(Nota que posaran els companys del grup)

Treballa molt bé en grup, comparteix la informació, participa activament de la feina i gaudeix molt del treball cooperatiu.

Col·labora i participa activament de la feina del grup. Gaudeix del treball cooperatiu.

No participa gaire del treball cooperatiu. Fa el mínim requerit. No coopera excessivament, s’aprofita de la feina dels companys i no hi participa activament.

No treballa correctament en grup, és individualista, no comparteix ni participa de les tasques. No col·labora de les tasques cooperatives.

Treball a l’aula

(5 %)

Mostra motivació. Aprofita molt el temps a l’aula. Excel·lent comportament.

Aprofita el temps a l’aula. Bon comportament.

Comportament irregular. Aprofita poc el temps a l’aula.

Mal comportament. No treballa, desaprofita el temps a l’aula i es mostra molt desinteressat per la feina.

Valoració de l'exposició per part de tota la classe

(10 %)

La presentació m'ha semblat excel·lent, la informació és complerta, el powerpoint segueix les aputes indicades, i el discurs oral mostra seguretat i claredat.

En general ha estat correcte, ha aportat informació suficient, el powerpoint segui les pautes, i el discurs oral ha estat entenedor tot i haver tingut moments d'inseguretat.

Poca informació rellevant, el powerpoint incompia forces pautes indicades, i el discurs oral ha estat força fluix, amb nervis i poca claredat.

Es nota la manca de feina, molt buit de continguts, el powerpoint no ha respecat en res les pautes indicades, i en el discurs oral s'han notat nervis i manca de claredat.