GUIA DIDÀCTICA

 

Aquesta webquest està adreçada al primer cicle d’ESO., i està dissenyada per a treballar amb un grup d’uns 25 a 30 alumnes.

Desenvolupament

Està pensada per treballar en unes 8 sessions. Tres o quatre sessions per la tasca individual i quatre o cinc més per la tasca en grup. Necessitat d’utilitzar els ordinadors portàtils dels alumnes connectats a internet.

Treball individual

La proposta del treball individual consisteix bàsicament a fer una aproximació als continguts més bàsics de l’antic Egipte. Malgrat les condicions de fer un treball en grup que obliga la webquest, he decidit incloure una part de treball individual per a que tots els alumnes treballin sobre una mateixa base de continguts ja que la resta del treball en grup és una tasca molt específica i en alguns casos força aïllada dels continguts propis de la unitat.

Aquesta tasca aprofita tant recursos oberts trobats a la xarxa, com el llibre digital que tenen els alumnes a l’aula, i que en el nostre cas personal, encara no s’havia aprofitat. L’aprofitament d’ aquesta eina també ha estat una de les causes de la introducció de la mateixa en la webquest.

Els continguts conceptuals d’aquesta tasca individual giren entorn de cinc grans aspectes: Localització, Política, Economia, Societat, Cultura (Ciència, art i religió i escriptura) de l’antic Egipte.>

Els continguts procedimentals de la tasca treballen bàsicament en la recerca i obtenció de la informació sobretot al voltant de textos escrits (tots ells fonts secundàries), la seva anàlisi i la seva síntesi. També hi ha un treball a partir d’informació cartogràfica.

A nivell dels continguts procedimentals de la tasca individual també s’inclou l’ús de dues eines: l’ús del programa Paint de Windows, molt senzill, i el treball de documents en Microsoft Word, pel qual s’ofereix una pauta clara de com ha de realitzar-se aquest treball, pauta que surt d’un document comú per a tota l’escola.

Pel que fa als continguts actitudinals, l’acostament a una cultura del passat, i el coneixement de molts dels seus aspectes, comú a l’estudi de qualsevol cultura, crec que pot despertar en l’alumne un gust per l’estudi de la història en sí mateix, i a l’hora el fet de posar-se en contacte amb una cultura mil·lenària i molt allunyada de la nostra, crec que pot ajudar a treballar sobre les diferències i el respecte vers altres cultures.

Treball en grup

La proposta del treball en grup parteix de la recreació d’un viatge, que permeti als alumnes acostar-se a l’Egipte actual, des de la seva actualitat més candent, passant per l’anàlisi de les formes de vida, i treballant també sobre gran part dels vestigis més importants que es poden visitar avui en dia l’antic Egipte. Cada grup s’encarrega específicament d’un aspecte, però el muntatge final, amb presentacions ordenades una darrera l’altra, permet a la resta del grup acostar-se també a tots aquells aspectes que no han treballat en el seu propi grup.

Per a les tasques els alumnes aprofiten recursos trobats a la xarxa, bàsicament de caràcter textual . Cada grup disposa de les seves pròpies fonts de recursos.

Els continguts conceptuals d’aquesta tasca en grup giren entorn de diferents aspectes: aproximació al treball periodístic i anàlisi de l’actualitat (grup 1); preparació i disseny d’un viatge (grup 2); treball sobre els costums i formes de vida de la cultura de l’Egipte actual (grup3); i l’anàlisi i exposició de diferents vestigis de l’Antic Egipte (resta de grups).

Els continguts procedimentals de la tasca en grup treballen bàsicament en la recerca i obtenció de la informació sobretot al voltant de textos escrits (tots ells fonts secundàries), la seva anàlisi i la seva síntesi. Hi ha un treball a partir d’informació cartogràfica i també un treball en la selecció d’imatges.

També pel que fa als continguts procedimentals de la tasca en grup, s’inclou l’ús del Powerpoint i la plasmació del projecte en una exposició oral que obliga a l’alumne a treballar la informació d’una manera diferent de l’habitual.

Pel que fa als continguts actitudinals, el treball sobre una cultura diferent, en molts aspectes molt allunyada de la nostra, crec pot despertar per un costat el respecte cap a altres cultures, i per altre el gust per viatjar i conèixer altres indrets. L’aproximació periodística crec que pot generar un interès per l’actualitat així com cert ull crític per analitzar conflictes actuals i la repercussió que aquests poden tenir sobre la resta de països.

Inherent a tota webquest, en aquesta tasca en grup, també es treballa de forma activa el treball cooperatiu amb tot el que això implica a nivell actitudinal.

Lliurament dels treballs

El treball en general es materialitza en dos grans blocs: